Miljø

Sisomar arbeider aktivt med å redusere påvirkningen av ytre miljø tilknyttet virksomheten. Det er ingen tvil om at all industri påvirker dessverre miljøet i en eller annen form gjennom utslipp til grunn, luft eller vann. Oppdrettsnæringen er regulert gjennom lover, instrukser og krav satt fra sektormyndighetene opp mot bruk av vann, utslipp, rømming og selvsagt krav til arbeidsmiljø.

Sisomar arbeider aktivt med en reduksjon av vår påvirkning av miljøet gjennom en rekke tiltak og dokumentasjonskrav. Dette gjelder utslipp av vann, næringsstoffer, vannforbruk, fôrforbruk, kjemikaliebruk og rømming. Ut over dette har vi strenge interne rutiner som skal bidra positivt innenfor måloppnåelsen av kravene satt i vårt eget IK-system.

Sentrale punkt innenfor miljø er:
Global G.A.P.

DNV GL foretok første gangs GlobalG.A.P. revisjon av vår bedrift i juni 2016. Sisomar revideres årlig etter standarden, siste revisjon ble gjennomført mars 2020.

GlobalG.A.P. er en internasjonal standard for matvaresikkerhet og er en frivillig sertifisering for alle som driver med matvareproduksjon i verden. Hovedkravene for å bli sertifisert gjennom GlobalG.A.P. er å minimere miljømessig påvirkning av driften, redusere bruk av kjemikalier og at bedriften har en ansvarlig tilnærming til ansattes helse i tillegg til god dyreomsorg. GlobalG.A.P. har utviklet standarder for både landbruk og havbruk. Standarden er til for forbrukere for å vise at matvaren, – i vårt tilfelle oppdrettslaksen, er produsert i henhold til de strenge kravene som må til for å bli sertifisert som GlobalG.A.P – produsent.

Vi fikk bekreftet at vår drift er i henhold til sertifiseringens strenge miljøkrav og vi er dermed sertifisert som GlobalG.A.P. produsent.
Vårt GGN. er 4056186753199
GlobalG.A.P-standarden forsikrer forbrukerne om at laksen har blitt produsert under følgende krav:

  • Lav miljømessig påvirkning under drift
  • Redusert bruk av kjemikalier
  • En ansvarlig tilnærming til ansattes helse og sikkerhet
  • Redusert bruk av kjemikalier
Resipientundersøkelser

Sisomar er pålagt å undersøke resipienten etter krav fra Fylkesmannen i Nordland.

Dette gjennomføres av en akkreditert 3. part (eksternt firma) som tar bunnprøver ved utslippspunkt og i nærområdet gjennom såkalte B og C undersøkelser.

Disse undersøkelsene sier noe om utslippets påvirkning på resipienten, dette vil si bunnforholdene.
Prøvene tas i form av grabbeprøver på bunnen som undersøkes for lukt, farge og tilstedeværelse av dyregrupper i sedimentet.

Resultatene av disse prøvene er offentlig tilgjengelig, via denne dokumentasjonen dokumenteres det at vår resipient takler vår påvirkning på en god måte.
Avvik fra kravene vil føre til tiltak fra offentlig myndighet.

Siste MOB-B undersøkelse ble gjort vår 2020, tilstanden til resipienten ble vurdert etter klasse 1, lav påvirkning.

Minstevannsføring

Sisomar har konsesjon på uttak av 1,6 kubikk/sek fra Stramvannet, totalt 100 kubikk / minutt.

Konsesjonen sier at Sisomar AS er ansvarlig for målsatt minstevannsføring i vassdraget for å sikre at bestandene av anadrom fisk har muligheter for vandring i vassdraget i tillegg til å bevare et godt visuelt inntrykk i vassdraget.

Vannstanden overvåkes kontinuerlig via målesystem fra Hydrateam basert på automatiske målinger og visuell kontroll av vannstand på målestav i vassdraget.

Målestasjonen står synlig fastmontert på en stein i elven på motsatt side av Strømhaug Camping etter krav satt av NVE.

Produksjonstillatelse, bruk av fôr og krav til rensing

Sisomar har en tillatelse til produksjon av inntil 12 million smolt / år og et maksimalt fôrforbruk på 2.200 tonn.

Kravene i utslippstillatelsen sier at vi skal ha en rensing av avløpsvannet på minimum 50% av suspendert stoff og en reduksjon i spesifikt oksygenforbruk.

Renseanlegget som ble installert i 2016 gjør at vi opprettholder kravene satt til utslipp fra anlegget med god margin.

Sisomar bruker inntil 130 kubikk vann / minutt, rensing av så store vannmengder er en utfordring.

Vi er derfor meget stolte av å ha et velfungerende renseanlegg som sammen med et godt fokus på lav fôrfaktor fører til at vi kan dokumentere at rensekravet oppfylles!

Rømming

Sisomar arbeider aktivt med reduksjon i fare for rømming fra anlegget.

Vårt anlegg er bygget opp etter prinsippet om optimal førstesikring (primærsikring) i tillegg til sekundærsikring av alle avløpsstrømmer fra anlegget.

Dette innebærer at fisken i anlegget må gjennom minst to ulike barrierer (silflater) før den kan komme ut på havet.

Sisomar er revidert av 3. part etter NS9416, forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg. Anlegget fikk tilstandsklasse 1, rømningsteknisk ble sendt inn til sektormyndighetene høsten 2020.