Oppsummering av produksjonsåret 2018

2018 ble nok et spennende år med bygging og utvikling av selskapet!

Siden 2008 har vi fått på plass totalt 13.500 kubikk karvolum i totalt 14.000 kvadrat med haller, henholdsvis hall A, B, C, D, E, F og G inkludert hovedklekkeri, nytt administrasjonsbygg, utbygget tilførsel, avløp og logistikkløsning i anlegget.
For å feire dette tok vi oss tid til en behørig feiring av 10 år med utbygging med åpen dag for publikum og 120 inviterte gjester til jubileumsfest lørdag 17. november. 

Utbyggingene har gitt resultater, et godt eksempel på dette er at vi har 7 doblet biomasseproduksjonen og 3-4 doblet antallsproduksjonen de siste 10 årene med samme antall ansatte som i 2008!

Våre ansatte har nok en gang levert fantastisk gode resultat innenfor produksjon.
Sisomar har hatt 13,2 årsverk i fast ansettelse gjennom 2018, i tillegg kommer ferievikarer, helgarbeidere med mer.
I starten av 2019 økte vi bemanningen med en ansatt til når vi ansatte John Robin Johnsen som bedriftselektriker.
John Robin har erfaring som elektriker ved ISE og har vært sentral under installasjonsarbeidet under bygging av hall A, E, F og G. Han har til hovedoppgave å vedlikeholde det elektriske anlegget i anlegget i tillegg til deltakelse innenfor ordinært vedlikehold og produksjon ved behov.

Arbeidsmiljøet er godt, dette kan vises gjennom et totalt sykefravær på 1,4% gjennom året.
Som en påskjønnelse fra styret og eierne av Sisomar fikk de ansatte utbetalt en julebonus, dette ble det satt stor pris på!

Produksjon 2018:

Produksjonsmessig har vi klart å følge de forventede produksjonsplanene for innleggene.
Det er totalt sett håndtert 18.5 million fisk i anlegget i løpet av året mellom de ulike avdelingene, dette har vært utfordrende men dette har gått greit på grunn av en fantastisk arbeidsinnsats og ikke minst gode løsninger innenfor logistikk og utstyr.

Det ble totalt levert 7.3 million smolt â 169 gram til kundene våre.
Av antallet på 7,3 million ble 1,7 million levert med snittvekt 324 gram, den største fisken hadde en snittvekt på over 1 kg som ga en utfordring for å få ut men dette gikk godt!

Nøkkeltall målsetning 2018:

 • Målsetning smoltutbytte 90% oppfylt, resultat 91,1% fra rogn til levert smolt.
 • Målsetningen med maks 0,5% døde pr 30 dager etter utsett røk på 1 av 44 leveranser.
 • Målsetning økonomisk FF 0,9 oppfylt, resultat 0,852

Bygging / prosjekt 2018:

Innenfor bygging og prosjekter ble hele året brukt på bygging av hall G, hallen ble tatt i bruk i september / oktober 2018.
Hall G blir klekkeri, startfôring og påvekst avdeling for produksjon av storsmolt i hall F. Så langt har de tekniske løsningene i hallen fungert etter forutsetningene, produksjonen i hallen har gått bedre enn planlagt!
Her må vi trekke frem at det ble satt ny rekord innenfor tilvekst i startfôring, vi oppnådde snittvekt 8 gram etter 71 dagers fôring, her har driftsteknikerne lagt en ny standard!
Vi har hatt gode samarbeidspartnere innenfor leveransene til hallen, her må vi trekke frem følgende hovedleverandører:
Akva Group på teknisk, Bygg Engineering på hall, Fauskebygg på betong, Sørfold Industriservice på grunnarbeid, ISE på elektro, Nordkontakt på alarmsystem og Rørlegger’n Fauske på VVS.

Av andre større prosjekt i 2018 har vi fått gjennomført følgende:

 • Nytt Ø1200 avløpsrør til resipient
 • Renovering av hall D utvendig etter stormen Ylva
 • Asfaltering utenfor hall G og lagertelt

Mindre gjennomførte prosjekt 2018:

 • Sekundærsikring vaksinerings maskin
 • test av avløpssystem hall C
 • ombygging P10 Elkem for å øke tilgang til varmt sjøvann
 • installasjon av kameraovervåking av rør, bufferkar, sorterings-, leverings-, og pumpesystem
 • utbedring av interne logistikkløsninger fisk

FoU prosjekt 2018:

Sisomar er i samarbeid med Aquagen, NTNU, Eidsfjord Sjøfarm om et prosjekt med separering av kjønn ved bruk av ultralyd.
Hannfisk vokser raskere enn hunnfisk og når slaktevekt tidligere. Forsøket går ut på å skille hann- og ho-fisk og produsere disse adskilt fra hverandre for å få økt vekst og tilpasse slaktetidspunkt til veksten hos hvert enkelt kjønn.
Sorteringen ble gjennomført i oktober/november 18, smolten skal leveres i mai 19 med snittvekt 200 gram til lokaliteter i Vesterålen og Troms.

HSS er en liten utfordring under produksjon av smolt. For å se på om vi klarer å finne en bedring mot denne problematikken kjørte vi i gang et prosjekt med hensyn til lysstyring kontra fôrbasert smoltifisering i desember 18. Fisken er pr i dag ferdig smoltifisert og skal over på 15 ppm sjøvann i uke 3, vi håper å finne ut om ulik smoltifiseringsstrategi kan ha innvirkning på utfordringer tilknyttet HSS.

Produksjon 2019:

Etter at hall G kom i drift har vi fått på plass større kapasitet og volum innenfor klekking, startfôring og påvekst.
Med det økte volumet på plass tar vi sikte på å øke antallsproduksjonen opp til 8,3 million og en snittvekt på 175 gram.
Leveransene vil bestå av 3×1,2 million storsmolt 250 gram+ til levering mai, juli/august og desember fra hall F og G. I tillegg skal «normal» smolt â 130-200 gram til levering mai og august produseres i hall A, B, C, D og E.
Vi har tyvstartet årets leveranser og har fått ut 300.000 smolt â 380 gram så langt i år til Eidsfjord Sjøfarm.