Nytt FOU prosjekt ved Sisomar AS

Sisomar AS er med på et prosjekt kalt «Feedloop» som skal finne gjenbrukssystem for slammet som tas ut fra settefiskanleggene i Norge.

Slammet er pr i dag et problem men det er egentlig en ressurs som vi må finne ny bruk av. Slammet er rikt på fosfor og karbon, spesielt fosforressursene er interessante å se på i denne sammenhengen. Prosjektet ser på eventuell utnyttelse av slam i biogassproduksjon, produksjon av alger, fôr til andre arter, jordforbedring og muligheter for produksjon av fullverdig gjødsel. Sisomar har i denne sammenheng tatt initiativ til et samarbeid med Elkem Salten Verk for å se på mulighetene for å benytte termisk energi for bearbeiding av slammet.