Vannkvalitetsundersøkelser i samarbeid med Fauske Videregående

Sisomar har inngått et samarbeid med Fauske videregående skole om å forske på vannkvalitet.

Fauske videregående skole er en av flere skoler i Nordland tilknyttet Lektor 2 ordningen som er en nasjonal realfagsatsning finansiert av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret.

Målsetning med Lektor 2 ordningen er å:

  • stimulere interesse og motivasjon for realfag
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • styrke samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

Sisomar anser satsningen på Lektor 2 og ikke minst Newton Sørfold som viktig for at elever i grunnskole samt videregående skal få vite hva oppdrettsnæringen går ut på.
Vi håper at dette skal vise at næringen har behov for kompetanse innenfor mange fagfelt og satser på å få økt rekrutteringen inn til en spennende og fremtidsrettet næring.

Elever ved Fauske videregående skole, studiespesialiserende linje har fått i oppdrag å forske på vannkvalitet etter oppdrag fra Sisomar.

Onsdag 13. april dro elevene til ulike steder tilknyttet Sisomar med følgende oppdrag:

Undersøke vannkvalitet på ferskvannet som drenerer til Straumvatnet (Siso kraftverk og Røirvatn kraftverk), vannkvalitet på driftsvannet til Sisomar samt vannkvaliteten på sjøvannet som brukes.
I tillegg ble det tatt ut vannprøver fra Grimselva for å se på vannkvaliteten på elven som renner inn i felles resipient.
De skal undersøke mange parametere som f. eks pH, ledningsevne, alkalitet, turbiditet, TOC, jern, natrium mm.

Med oss på laget har vi Labora som har kjørt opplæring på hvordan prøvetaking skal foretas og Sisomar bekoster også analyser av vannprøvene tatt av elevene hos Labora slik at elevene kan sammenligne egne målinger opp mot resultatene fra et akkreditert laboratorium.

«Gjennom dette prosjektet får eleven god innsikt i hvordan realfagene brukes i det virkelige liv og de får innsikt i spennende realfagsarbeidsplasser i kommunen», sier Lektor 2 koordinator i Nordland Liv Ragnhild Hov.