Produksjon

Sisomar legger opp til en fordeling mellom 0- og 1-åring på 50/50.
Vi kan i praksis levere alle måneder i året men hoved månedene for leveranse av smolt er april-mai og juli-september. Hall F ble tatt i bruk november 2016 og fører til at vi kan levere eierne inntil 2 million smolt i året med snittvekt opp mot 500 gram.

Med bakgrunn i bedre utnyttelse av MTB og utfordringer knyttet til lus ser vi en fremtid med produksjon av større snittvekt og mindre antall, anlegget er rigget for dette i alle avdelinger.

Sentralt i vår produksjonsstrategi er at fisken skal bruke energien i fôret til tilvekst. Anlegget er bygd opp med stressreduksjon som en nøkkelfaktor.

Dette gjenspeiler seg i utforming av anleggets gangbaner, logistikkløsninger, ergonomiske løsninger for våre ansatte og en optimal vannkvalitet.

Sisomar har følgende produksjonsmålsetning

  • Minimum 90% smoltutbytte (fra mottatt rogn til levert smolt).
  • Maks 0,5% dødelighet pr 30 dager på dødelighet som kan skyldes smoltens tilstand ved levering.

All smoltproduksjon i Sisomar AS foregår ved hjelp av gjennomstrømming. Driften foregår i 7 ulike avdelinger med en hallansvarlig pr avdeling. Alle oppgaver og rutiner er beskrevet i vårt IK system som også ivaretar lover/forskrifter, avvikshåndtering samt kontinuerlig forbedring.