Produksjon

Sisomar kan levere smolt hele året men unngår leveranse i februar-april på grunn av sjøtemperaturer hos kunder.

Anlegget er delt i to hvor hver del av anlegget har eget klekkeri og eget utstyr til sortering og vaksinering.

Hall A, B, C og D produserer standard vår og høstfisk med snittvekt 125-200 gram til levering i mai og august.
Hall E, F og G  produserer smolt med snittvekt over 250 gram til levering i desember, mai og juli.

Med bakgrunn i bedre utnyttelse av MTB og utfordringer knyttet til lus ser vi en fremtid med produksjon av større snittvekt og mindre antall, anlegget er rigget for dette i alle avdelinger.

Sentralt i vår produksjonsstrategi er at fisken skal bruke energien i fôret til tilvekst. Anlegget er bygd opp med stressreduksjon som en nøkkelfaktor.

Dette gjenspeiler seg i utforming av anleggets gangbaner, logistikkløsninger, ergonomiske løsninger for våre ansatte og en optimal vannkvalitet.

Sisomar har følgende produksjonsmålsetning

  • Minimum 85% smoltutbytte (fra mottatt rogn til levert smolt).
  • Fôrfaktor 0,85 i produksjonen
  • Maks 0,5% dødelighet pr 30 dager på dødelighet som kan skyldes smoltens tilstand ved levering.

All smoltproduksjon i Sisomar AS foregår ved hjelp av gjennomstrømming. Driften foregår i 7 ulike avdelinger med en hallansvarlig pr avdeling. Alle oppgaver og rutiner er beskrevet i vårt IK system som ivaretar lover/forskrifter, avvikshåndtering samt kontinuerlig forbedring.